بیمه های طرف قرارداد

بیمه های پایه و تکمیلی طرف قرارداد با مرکز عبارتند از : 

  • بیمه تامین اجتماعی 
  • بیمه خدمات درمانی ( کارمندی، سایر اقشار، ایرانیان )
  • بیمه نیروهای مسلح ( جانبازان، شاغلین و وظیفه )
  • بیمه شهرداری
  • بیمه بانک ها ( صادرات، کشاورزی، ملت، ملی، تجارت ) 
  • بیمه تکمیلی آسیا-ما-ایران-سامان