درباره ما

با عنایت پروردگار ، مرکز راديولوژي فک و صورت دکتر سيما نيک نشان در سال ۱۳۸۶ افتتاح گردید وتا کنون با رعایت استانداردهای روز بین المللی مشغول به ارایه خدمت میباشد.